สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น    ทัวร์ญี่ปุ่น    สมาชิกเข้าระบบ    สมัครสมาชิกใหม่
  หน้าแรก รวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น ภาพประทับใจ More Link ติดต่อเรา

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

special_10.png

offline Close

special_11.png
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Offline
Offline
รวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
KOKKAIDO SNOW FESTIVAL(ABASHIRI) 6 DAYS 4 NIGHTS
รหัสทัวร์ JPJF021
ทัวร์ KOKKAIDO SNOW FESTIVAL(ABASHIRI) 6 DAYS 4 NIGHTS
สายการบิน Thai Airways ประเทศ ญี่ปุ่น
ระยะเวลา 6 DAYS 4 NIGHTS ราคาเริ่มต้น 72,900.-บาท
ไฮไลท์ทัวร์ สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแลต – เจอาร์ ทาวเวอร์ (ชมวิวบนตึก T38) – อาคารรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซับโปโร่ (เปิดแสดงแสงสีในตอนกลางคืน) – เทศกาลหิมะซับโปโร่ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ขบวนพาเหรดเพนกวิน) – RAMEN VILLAGE – เทศกาลโซอุนเกียว – อาบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งทะเลโอค็อตสค์ – ABASHIRI OKHOTSK DRIFT ICE FESTIVAL – ทะเลสาบอะคัง – ชมศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ หมู่บ้านไอนุโคตัน – RERA OUTLET
เดินทาง
กุมภาพันธ์ 2561
10 - 15 กุมภาพันธ์ 2560


    
 

1

วันที่หนึ่ง : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

19.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
หมายเหตุ:เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

23.35 น.  เดินทางสู่ 
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670


2

วันที่สอง : สนามบินชิโตเซะ – โรงงานช็อกโกแลต – เจอาร์ ทาวเวอร์ (ชมวิวบนตึก T38) – อาคารรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ และช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะซับโปโร่ (กลางคืน)

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(1)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” เป็นโรงงานที่ผลิตช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ จึงทำให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่จึงดูเหมือนกับเทพนิยายช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ (ชมบริเวณร้านค้า) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เจอาร์ ทาวเวอร์” เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลทั้งกลางวันกลางคืน

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2)

จากนั้น นำท่านชม “อาคารรัฐบาลเก่า” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็นที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และเหมือนเดิมกับสมัยก่อน เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติ ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภายในมีส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็นมาของฮอกไกโด  

จากนั้น
ชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ปัจจุบันประกาศให้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรม

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งย่าน “ทานูกิโคจิ” ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า และช้อปปิ้งกันต่อที่ย่าน “ซึซึกิโนะ” แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้า และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ ชม “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมสถานที่จัดงาน ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะโอโดริสถานที่จัดงานหลัก ย่านซึซึกิโนะ และคอมมิวนิตี้โดม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ กับสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ได้รับการรังสรรค์มาเป็นผลงานชิ้นเอกได้อย่างวิจิตรงดงาม โดยช่างมากฝีมือประเทศต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นผลงาน มีทั้งจำลองมาจากสถานที่สำคัญ มาจากการ์ตูน เป็นแบบศิลปะร่วมสมัย หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกชม และถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
(ชมบริเวณสวนโอโดริ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(3)
 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN  หรือเทียบเท่า 

3

วันที่สาม : เทศกาลหิมะซับโปโร่ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ขบวนพาเหรดเพนกวิน) – RAMEN VILLAGE ฮ เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

จากนั้น  
นำท่านชม “เทศกาลหิมะ ซับโปโร่” ช่วงเช้าอีกครั้ง ให้ท่านได้เดินเก็บภาพกันตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตว์ที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนสัตว์ ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็น  สวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปีเป็นสถานที่ ที่รวบรวมสัตว์นานาพันธุ์ กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์ เมืองหนาว เช่น แมวน้ำลายจุด, หมีขาวขั้วโลก พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเดินโชว์ของ นกเพนกวิน 4 สายพันธุ์อย่างใกล้ชิด (เฉพาะในช่วงฤดูหนาว) ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลาย สายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลกที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ ทั่วๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ เป็นไปตาม ธรรมชาติ ของสัตว์นั้นๆเพื่อให้พวกเขา มีความสุขอีกทั้งยังแฝงกิจกรรมที่สามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น เช่นการทำอุโมงค์ใต้น้ำเป็นแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเรา สามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง360 องศา, ตื่นตากับการได้ใกล้ชิดหมีขาวขั้วโลกเหนือ จากอุโมงค์ที่สร้างลอดใต้ดิน เป็นต้น 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่าไปยัง “หมู่บ้านราเมง” ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนมีชื่อเสียง 8 ร้านที่แข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก อะซะฮิคะวะราเมนนั้น มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมู และน้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอะซะฮิคะวะก็ได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคม               ปี 1996 เนื่องด้วยผู้คน เริ่มกล่าวขวัญถึงอะซะฮิคะวะราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของ             อะซะฮิคะวะ นี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในบริเวณหมู่บ้านอะซะฮิคะวะราเมนยังมีศูนย์การค้าสำหรับช้อปปิ้งอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นกันตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาไดเซทสึในเมืองคะมิคะวะ ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม  ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงนิยมแวะมาแช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็นกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปีละกว่า 3 ล้านคน นำท่านชม “เทศกาลโซอุนเกียว เฮียวบะกุ” ท่านจะได้พบกับประติมากรรมน้ำแข็งขนาดใหญ่ รูปทรงต่างๆ ที่ประดับอยู่ทั่วงาน ทั้งตุ๊กตาหิมะ อุโมงค์ ศาลเจ้า และอื่นๆ ช่วงกลางวันจะสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกาย ยามกลางคืน             ก็จะสวยงามด้วยแสงไฟจากสปอร์ตไลท์หลากสีสัน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และต่างชาติ มาชมงานนับแสนคนเลยทีเดียว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(6) (+ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์)

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น(ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย


4

วันที่สี่ : อาบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – ABASHIRI OKHOTSK DRIFT ICE FESTIVAL

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)

จากนั้น ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับการ “ล่องเรือตัดน้ำแข็ง” Ms.Aurora บริเวณทะเลเปิดอาบาชิริซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม นอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแล้วยังได้เห็นชีวิตสัตว์โลกอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน้ำเป็นต้น

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(8)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง” ซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ำแข็ง ที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งจะเริ่มมีธารน้ำแข็งหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมและจะค่อยๆละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือน มษายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารน้ำแข็งจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในรูปแบบภาพยนต์แล้วยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้จากธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งอีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม “ABASHIRI OKHOTSK DRIFT ICE FESTIVAL” อีกหนึ่งเทศกาลใหญ่ของเมืองอาบาชิริ ชมรูปแกะสลักน้ำแข็งต่างๆ ที่เปิดไฟประดับหลากสีสันในยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ มีการ               จุดดอกไม้ไฟ แล้วก็ยังมีการออกร้านขายอาหารต่างๆ ที่นำวัตถุดิบจากทะเลท้องถิ่นมาปรุงให้ลิ้มลองกันอีกด้วย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(9) 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ABASHIRI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น(ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเครียดอีกด้วย


5

วันที่ห้า : ทะเลสาบอะคัง – ชมศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ – หมู่บ้านไอนุโคตัน – RERA OUTLET 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(10) จากนั้นสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

จากนั้น นำท่านผ่านชม “ทะเลสาบอะคัง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอะคัง และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ หนึ่งในทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนปากปล่องภูเขาไฟที่สงบแล้วราว 6,000 ปีก่อน ทะเลสาบนี้มีสาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากสาหร่ายน้ำจืดชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในทะเลสาบแห่งอื่นของโลก และ คนญี่ปุ่นเรียกสาหร่ายชนิดที่ว่านี้ว่า “มาริโมะ” เป็นชื่อที่นักพฤกษศาสตร์ ทะซึฮิโกะ คาวาคามิ เป็นคนตั้งไว้  คำว่า “มาริ” หมายถึงลูกบอลแฟนซี ส่วนคำว่า “โมะ” นั้นหมายถึงพืชที่เจริญเติบโตในน้ำเชื่อกันว่าสาหร่ายมาริโมะ นั้นเป็นเหมือนเครื่องรางที่จะนำความโชคดีมาให้แก่เจ้าของ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(11)  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ โคตัน” (AINU KOTAN VILLAGE) หมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ซึ่งถือว่าชาวไอนุนั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด นำท่านชมชาวไอนุโบราณ และชมร้านค้าพื้นเมืองที่เป็นการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ให้ท่านได้เก็บภาพกับชาวไอนุโบราณ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวไอนุ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “Rera Outlet Mall” เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมรวบสินค้า                 แบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด, เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ, เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู, รองเท้าแฟชั่น, หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้           คือโซนศูนย์รวมสินค้าฮอกไกโด ที่รวบรวมสินค้าจาก ฮอกไกโดล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก เหล้าญี่ปุ่น โชจู ไวน์ ผักผลไม้ ข้าว ขนม ศิลปหัตถกรรมต่างๆอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระตามอัธยาศัย

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก AIR TERMINAL HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่า

 

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 607 มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม) 

6

วันที่หก : สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ                                                                         

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม(12)(กรุณาตรวจเช็คสิ่งของ และสัมภาระให้เรียบร้อย) จากนั้นสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

16.45 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ           


หมายเหตุ
:บริษัทขอสงวนสิทธิ์รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าประกันวินาศภัยทางอากาศตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบิน น้ำหนักต้องไม่เกิน 46 กิโลกรัม(เท่านั้น) (อนุญาตน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่โหลดลงใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 26 กิโลกรัม x 2 ใบ) หากน้ำหนักเกินที่กำหนดท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 15,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่าน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษที่ทางบริษัทฯกำหนด หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู หรือหากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก
 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี 
    
ตรวจสอบใบอนุญาตฯ นำเที่ยวเรา | ตรวจสอบใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรา(ภ.พ.20) | สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) | การชำระเงินค่าทัวร์ญี่ปุ่น | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
Sitemap
Offline